Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o podmiocie
Majątek Sądu
Zamówienia publiczne
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W POLSCE
Wojewódzkie Sądy Administracyjne
Sędziowie i asesorzy w WSA Poznań
Oświadczenia majątkowe
Struktura organizacyjna WSA w Poznaniu
Teleadresy innych sądów i urzędów
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
KOMUNIKATY
OFERTY PRACY
BAZA ORZECZEŃ
ELEKTRONICZNA WOKANDA
ZAŁATWIANIE SPRAW
Przyjmowanie spraw
Kolejność załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw
Informacje o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych
Informacja o działalności WSA w 2017r
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
Informacje roczne o petycjach
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PRAKTYKI STUDENCKIE
SZUKAJ NA STRONIE
AKTY PRAWNE
Konstytucja - wyciąg
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Przepisy wprowadzające ustawę
Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
KOSZTY SĄDOWE
Przepisy prawne
Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa
Wydatki
Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy
POSTĘPOWANIE PRZED WSA
Wszczęcie postępowania przed WSA
Wniesienie skargi
Postępowanie uproszczone
Postępowanie mediacyjne
Wersja dla słabowidzącychStrona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
A- | A+
Struktura organizacyjna WSA w Poznaniu

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
Sędzia NSA Jerzy Stankowski
Godziny przyjęć - środa, godz. 12-14

Wiceprezesi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
Sędzia NSA Grażyna Radzicka
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11-13

Sędzia WSA Jakub Zieliński
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11-13

Sekretariat Prezydialny
Kamila Kozłowska
telefon: (61) 85 66 704
fax: (61) 85 66 710
e-mail: sekretariat@poznan.wsa.gov.pl

Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Sędzia WSA Jakub Zieliński
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11-13
telefon: (61) 85 66 704
fax: (61) 85 66 710
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl

Dyrektor Sądu
Wiesław Bąkowski
telefon: (61) 85 66 705
fax: (61) 85 66 777
e-mail: dyrektor@poznan.wsa.gov.pl


WYDZIAŁY ORZECZNICZE

Kompetencje wydziałów

WYDZIAŁ I:
Przewodniczący Wydziału:
Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11-13
Kierownik sekretariatu - Katarzyna Rzeczkowska
Godziny urzędowania sekretariatu: 8.30 - 14.00
telefon: (61) 85 66 720, fax: (61) 85 66 880
e-mail: wydzial1@poznan.wsa.gov.pl

Do wydziału należą sprawy objęte symbolami:
 1. Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń - 611 - z pominięciem spraw o symbolu 6111
  • podatek od towarów i usług - 6110
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania - 6112
  • podatek dochodowy od osób prawnych - 6113
  • podatek od spadków i darowizn - 6114
  • podatek od nieruchomości - 6115
  • podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty – 6116
  • ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty, itp.) - 6117
  • egzekucja świadczeń pieniężnych - 6118
  • 6119 - inne o symbolu podstawowym 611


WYDZIAŁ II:
Przewodnicząca Wydziału:
Sędzia WSA Barbara Drzazga
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11-13
Kierownik sekretariatu - Liliana Jasiak - Stanisławska
Godziny urzędowania sekretariatu: 8.30 - 14.00
telefon: (61) 85 66 745, fax: (61) 85 66 782
e-mail: wydzial2@poznan.wsa.gov.pl

Do wydziału należą sprawy objęte symbolami, w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się na litery od A do M:
 1. Budownictwo - 601 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6017
 2. Drogi, koleje, lotnictwo, żegluga - 603 - z wyłączeniem spraw o symbolach 6033, 6035, 6037, 6038
 3. Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, obywatelstwo - 605
 4. Gospodarka mieniem - 607 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6075
 5. Gospodarka wodna - 609
 6. Komunalizacja mienia - 610
 7. Geodezja i kartografia - 612 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6124
  • ewidencja gruntów i budynków - 6120
  • klasyfikacja gruntów - 6121
  • rozgraniczenia nieruchomości - 6122
  • zasób geodezyjny i kartograficzny - 6123
  • 6129 - inne o symbolu 612
 8. Ochrona środowiska i ochrona przyrody - 613
 9. Edukacja - 614
 10. Zagospodarowanie przestrzenne - 615
 11. Rolnictwo i leśnictwo – 616 – z wyłączeniem spraw o symbolu 6167
 12. Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości - 618
 13. Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy - 619
 14. Ochrona zdrowia – 620 – z wyłączeniem spraw o symbolach 6203, 6204
 15. Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe - 621
 16. Obronność - 624
 17. Samorząd terytorialny - 626
 18. Cudzoziemcy - 627
 19. Kościoły i związki wyznaniowe - 628
 20. Przejęcia mienia - 629
 21. Broń i materiały wybuchowe - 631 - z pominięciem spraw o symbolu 6310
 22. Pomoc społeczna - 632
 23. Zatrudnienie i bezrobocie - 633 - z pominięciem spraw o symbolu 6338
 24. Kombatanci - 634
 25. Kultura i sztuka - 636
 26. Inne - 645
 27. Ochrona danych osobowych - 647
 28. Informacja publiczna i prawo prasowe - 648
 29. Ochrona informacji niejawnych - 649
 30. Świadczenia społeczne w drodze wyjątku - 650
 31. Ujawnianie przez IPN informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - 654


WYDZIAŁ III:
Przewodnicząca Wydziału:
Sędzia NSA Maria Lorych Olszanowska
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11-13
Kierownik sekretariatu: Agata Bartkowiak
Godziny urzędowania sekretariatu: 8.30 - 14.00
Telefon: (61) 85 66 780, fax: (61) 85 66 783
e-mail: wydzial3@poznan.wsa.gov.pl

Do wydziału należą sprawy objęte symbolami:
 1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - 6017
 2. Ceny, opłaty, stawki taryfowe - 602
 3. Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane) - 6033
 4. Opłaty i kary za przejazd pojazdem nienormatywnym - 6035
 5. Transport drogowy i przewozy - 6037
 6. 6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603
 7. Działalność gospodarcza - 604
 8. Geologia i górnictwo - 606
 9. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami - 6075
 10. Energetyka i atomistyka - 608
 11. Podatek akcyzowy - 6111
 12. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii - 6124
 13. Rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe - 6167
 14. Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć - 617
 15. Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych - 6203
 16. Środki farmaceutyczne i materiały medyczne oraz nadzór farmaceutyczny - 6204
 17. Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa - 622
 18. Dozór techniczny, miary, wagi, sprawy jakości - 623
 19. Telemedia - 625
 20. Cła - 630
 21. Wytwarzanie i obrót bronią i amunicją - 6310
 22. Agencje doradztwa personalnego i agencje zatrudnienia - 6338
 23. Kultura fizyczna - 635
 24. Papiery wartościowe i fundusze powiernicze - 637
 25. Własność przemysłowa - 646
 26. Fundusze emerytalne - 651
 27. Ubezpieczenia zdrowotne - 652
 28. Finanse publiczne - 653:
  • dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego - 6531
  • sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego - 6532
  • absolutorium dla organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego - 6533
  • zamówienia publiczne - 6534
  • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - 6535
  • ulgi w spłacaniu należności pieniężnych - 6536
  • egzekucja należności pieniężnych - 6537
  • 6539 - inne o symbolu podstawowym 653
 29. Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych - 655


WYDZIAŁ IV:
Przewodnicząca Wydziału:
Sędzia NSA: Grażyna Radzicka
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11-13
Kierownik sekretariatu: Anna Fogt
Godziny urzędowania sekretariatu: 8.30 - 14.00
telefon: (61) 85 66 744 (740), fax: (61) 85 66 750
e-mail: wydzial4@poznan.wsa.gov.pl

Do wydziału należą sprawy objęte symbolami, w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się na litery od N do Ż:
 1. Budownictwo - 601 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6017
 2. Drogi, koleje, lotnictwo, żegluga - 603 - z wyłączeniem spraw o symbolach 6033, 6035, 6037, 6038
 3. Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, obywatelstwo - 605
 4. Gospodarka mieniem - 607 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6075
 5. Gospodarka wodna - 609
 6. Komunalizacja mienia - 610
 7. Geodezja i kartografia - 612 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6124
  • ewidencja gruntów i budynków - 6120
  • klasyfikacja gruntów - 6121
  • rozgraniczenia nieruchomości - 6122
  • zasób geodezyjny i kartograficzny - 6123
  • 6129 - inne o symbolu 612
 8. Ochrona środowiska i ochrona przyrody - 613
 9. Edukacja - 614
 10. Zagospodarowanie przestrzenne - 615
 11. Rolnictwo i leśnictwo - 616 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6167
 12. Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości - 618
 13. Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy - 619
 14. Ochrona zdrowia - 620 - z wyłączeniem spraw o symbolach 6203, 6204
 15. Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe - 621
 16. Obronność - 624
 17. Samorząd terytorialny - 626
 18. Cudzoziemcy - 627
 19. Kościoły i związki wyznaniowe - 628
 20. Przejęcia mienia - 629
 21. Broń i materiały wybuchowe - 631 - z pominięciem spraw o symbolu 6310
 22. Pomoc społeczna - 632
 23. Zatrudnienie i bezrobocie - 633 - z pominięciem spraw o symbolu 6338
 24. Kombatanci - 634
 25. Kultura i sztuka - 636
 26. Inne - 645
 27. Ochrona danych osobowych - 647
 28. Informacja publiczna i prawo prasowe - 648
 29. Ochrona informacji niejawnych - 649
 30. Świadczenia społeczne w drodze wyjątku - 650
 31. Ujawnianie przez IPN informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - 654

Sprawy z zakresu:
- egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych - 638
- skarg na uchwały organów jednostek samorządowych - 639
- skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych - 640
- rozstrzygnięć nadzorczych - 641
- prawa miejscowego organów rządowych - 642
- sporów kompetencyjnych - 643
- wykonania orzeczeń sądu - 644
- interpretacji podatkowych - 656
- innych interpretacji - 657
- bezczynności organów administracji publicznej - 658
- przewlekłości postępowania administracyjnego - 659
należą do wydziału I, II, III, IV w zależności od przedmiotu sprawy.


WYDZIAŁ INFORMACJI SĄDOWEJ

telefon: (61) 85 66 732, (61) 85 66 865
fax: (61) 85 66 730
Przewodniczący Wydziału - Sędzia WSA Jakub Zieliński
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek, godz. 11-13
telefon: (61) 85 66 704
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl lub info@poznan.wsa.gov.pl

Kierownik Sekretariatu
Grażyna Nowak
telefon: (61) 85 66 732

Informacja o sprawach w toku
telefon: (61) 85 66 732, (61) 85 66 865

Informacja o właściwości Sądu oraz wnioski dotyczące działalności Sądu
telefon: (61) 85 66 732, (61) 85 66 865

Wydział Informacji Sądowej wykonuje zadania w zakresie:
 • informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu administracyjnego oraz o stanie spraw załatwionych w tym Sądzie;
 • udostępniania osobom zainteresowanym do wglądu akt spraw;
 • udostępniania informacji publicznej o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;
 • sprawozdawczości statystycznej Sądu;
 • obowiązków administratora systemu informatycznego;
 • przygotowywania orzeczeń Sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes NSA;
 • obsługi rzecznika prasowego Sądu;
 • gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych oraz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
 • prowadzenia biblioteki sądowej.

Akta są udostępniane stronom w Wydziale Informacji Sądowej do 7 dnia przed wyznaczonym terminem rozprawy z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami przez sędziów orzekających. Możliwość udostępnienia akt stronom oraz pełnomocnikom w ciągu 7 dni poprzedzających rozprawę należy uzgodnić z sekretariatem Wydziału.

Wydział Informacji Sądowej udostępnia akta spraw do wglądu od godz. 7:30 do godz. 15:00

UWAGA!
Wydział Informacji Sądowej nie udziela porad prawnych, informacji związanych z działalnością innych sądów i instytucji oraz informacji o wysokości wpisów w sprawach sądowoadministracyjnych.
Oddział Administracyjno - Gospodarczy
Kierownik Oddziału
Marcin Gościniak
telefon: (61) 85 66 797
fax: (61) 85 66 788
e-mail: gosciniakm@poznan.wsa.gov.pl

Oddział Finansowo - Budżetowy
Kierownik Oddziału
Leszek Bamber
telefon: (61) 85 66 715
fax: (61) 85 66 785

Z-ca Kierownika Oddziału
Grażyna Wolarska - Toboła
telefon: (61) 85 66 755
fax: (61) 85 66 785

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
Kierownik Oddziału
Monika Preiss
telefon: (61) 85 66 709
fax: (61) 85 66 710

Zastępca Kierownika Oddziału
Renata Jędrzejczak
telefon: (61) 85 66 616

Kasa Sądu:
od poniedziałku do piątku
godz. 8.30 - 13.30

Biblioteka:
Renata Jędrzejczak
telefon: (61) 85 66 790
e-mail: biblioteka@poznan.wsa.gov.pl© 2018, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu