Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o podmiocie
Majątek Sądu
Zamówienia publiczne
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W POLSCE
Wojewódzkie Sądy Administracyjne
Sędziowie i asesorzy w WSA Poznań
Oświadczenia majątkowe
Struktura organizacyjna WSA w Poznaniu
Teleadresy innych sądów i urzędów
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
KOMUNIKATY
OFERTY PRACY
BAZA ORZECZEŃ
ELEKTRONICZNA WOKANDA
ZAŁATWIANIE SPRAW
Przyjmowanie spraw
Kolejność załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw
Informacje o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych
Informacja o działalności WSA w 2017r
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
Informacje roczne o petycjach
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PRAKTYKI STUDENCKIE
SZUKAJ NA STRONIE
AKTY PRAWNE
Konstytucja - wyciąg
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Przepisy wprowadzające ustawę
Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
KOSZTY SĄDOWE
Przepisy prawne
Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa
Wydatki
Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy
POSTĘPOWANIE PRZED WSA
Wszczęcie postępowania przed WSA
Wniesienie skargi
Postępowanie uproszczone
Postępowanie mediacyjne
Wersja dla słabowidzącychStrona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
A- | A+
Oferty pracy

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
ogłasza konkurs nr I Prez O/SO-113-1/18
na stanowisko referendarza sądowego
1 etat


Konkurs zostanie przeprowadzony 28 maja 2018 r. o godz. 10 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12 (sala konferencyjna - budynek C).
Kandydat na stanowisko referendarza sądowego powinien spełniać wymagania określone w art.27 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2188, tj.),
 • posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • być nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyć studia prawnicze w Polsce i uzyskać tytułu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • pozostawać co najmniej trzy lata na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.

Nie jest możliwe zatrudnienie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, na stanowisku referendarza sądowego osoby odbywającej aplikację korporacyjną.
Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do 11 maja 2018 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 10/12. W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego (z podaniem swojego nr telefonu w celu ułatwienia późniejszego kontaktu),
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie w Rzeczypospolitej Polskiej studiów wyższych na kierunku prawo i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • dokumenty potwierdzające pozostawanie przez co najmniej trzy lata na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Wzór oświadczenia kandydata

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
Konkurs na stanowisko referendarza sądowego zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 331 ze zm.) z zastrzeżeniem, iż praca konkursowa obejmować będzie pytania z zakresu:
 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz.483 ze zm.),
 2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz.1369, ze zm.),
 3. Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2188 ze zm.),
 4. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
 5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz.201 ze zm.).

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 61 8566709.

Do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego powołana została komisja konkursową w następującym składzie:
Przewodniczący: Sędzia WSA Dominik Mączyński
Członkowie: Sędzia WSA Maciej Busz, Sędzia WSA Józef Maleszewski

Lista kandydatów© 2018, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu