Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o podmiocie
Majątek Sądu
Zamówienia publiczne
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W POLSCE
Wojewódzkie Sądy Administracyjne
Sędziowie i asesorzy w WSA Poznań
Oświadczenia majątkowe
Struktura organizacyjna WSA w Poznaniu
Teleadresy innych sądów i urzędów
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
KOMUNIKATY
OFERTY PRACY
BAZA ORZECZEŃ
ELEKTRONICZNA WOKANDA
ZAŁATWIANIE SPRAW
Przyjmowanie spraw
Kolejność załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw
Informacje o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych
Informacja o działalności WSA w 2017r
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
Informacje roczne o petycjach
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PRAKTYKI STUDENCKIE
SZUKAJ NA STRONIE
AKTY PRAWNE
Konstytucja - wyciąg
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Przepisy wprowadzające ustawę
Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
KOSZTY SĄDOWE
Przepisy prawne
Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa
Wydatki
Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy
POSTĘPOWANIE PRZED WSA
Wszczęcie postępowania przed WSA
Wniesienie skargi
Postępowanie uproszczone
Postępowanie mediacyjne
Wersja dla słabowidzącychStrona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
A- | A+
Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji

Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu rozpatruje Prezes Sądu jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.
Dyżury w sprawach skarg i wniosków odbywają się w każdą środę, w godz. 12.00 - 14.00.

Sposób wnoszenia skarg i wniosków:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
na piśmie:
  • w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
  • za pośrednictwem poczty, na adres Sądu: ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań
  • pocztą elektroniczną na adres: wis@poznan.wsa.gov.pl; info@poznan.wsa.gov.pl lub sekretariat@poznan.wsa.gov.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez stronę:
    http://www.wsa.poznan.pl/sad/43/ELEKTRONICZNA_SKRZYNKA_PODAWCZA)

w formie ustnej do protokołu:
w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej WSA w Poznaniu – parter, pok. 5.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Elementy skargi/wniosku:
  • data
  • imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy
  • zwięzła treść skargi lub wniosku i własny podpis
  • w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu
Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpoznania
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.


Petycje

Petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 1 ust. 1). Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (art. 1 ust. 3).

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
- w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,
- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań,
- pocztą elektroniczną na adres: wis@wsa.poznań.pl
- za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSA w Poznaniu.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. (art. 13)

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)


Petycje jednostkowe

1.
Numer sprawy: V/WIS-040-34/16
Data złożenia: 20 lipca 2016 r.
Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Prawo na Drodze
Tematyka petycji: Uruchomienie na stronie internetowej WSA w Poznaniu e-wokandy
Stan aktualny: udzielono odpowiedzi

Uruchomienie na stronie internetowej WSA w Poznaniu e-wokandy
Odpowiedź© 2018, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu