Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o podmiocie
Majątek Sądu
Zamówienia publiczne
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W POLSCE
Wojewódzkie Sądy Administracyjne
Sędziowie i asesorzy w WSA Poznań
Oświadczenia majątkowe
Struktura organizacyjna WSA w Poznaniu
Teleadresy innych sądów i urzędów
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
KOMUNIKATY
OFERTY PRACY
BAZA ORZECZEŃ
ELEKTRONICZNA WOKANDA
ZAŁATWIANIE SPRAW
Przyjmowanie spraw
Kolejność załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw
Informacje o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych
Informacja o działalności WSA w 2017r
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
Informacje roczne o petycjach
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PRAKTYKI STUDENCKIE
SZUKAJ NA STRONIE
AKTY PRAWNE
Konstytucja - wyciąg
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Przepisy wprowadzające ustawę
Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
KOSZTY SĄDOWE
Przepisy prawne
Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa
Wydatki
Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy
POSTĘPOWANIE PRZED WSA
Wszczęcie postępowania przed WSA
Wniesienie skargi
Postępowanie uproszczone
Postępowanie mediacyjne
Wersja dla słabowidzącychStrona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
A- | A+
Dz.U.03.72.652

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
(Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2003 r.)

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje:
§ 1. Tworzy się następujące wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala się ich siedziby i obszary właściwości:

1) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
dla obszaru województwa podlaskiego;

2) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego;

3) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
dla obszaru województwa pomorskiego;

4) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
dla obszaru województwa śląskiego;

5) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
dla obszaru województw: małopolskiego i świętokrzyskiego;

6) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
dla obszaru województwa lubelskiego;

7) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
dla obszaru województwa łódzkiego;

8) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego;

9) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
dla obszaru województwa opolskiego;

10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
dla obszaru województw: lubuskiego i wielkopolskiego;

11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
dla obszaru województwa podkarpackiego;

12) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
dla obszaru województwa zachodniopomorskiego;

13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
dla obszaru województwa mazowieckiego;

14) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
dla obszaru województwa dolnośląskiego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.


Dz.U.04.187.1927

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 sierpnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
(Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2004 r.)

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652) wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 4 dodaje się pkt 41 i pkt 42 w brzmieniu:
"41) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim - dla województwa lubuskiego;
42) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego;";
2) w pkt 5 wyrazy "województw: małopolskiego i świętokrzyskiego" zastępuje się wyrazami "województwa małopolskiego";
3) w pkt 10 wyrazy "województw: lubuskiego i wielkopolskiego" zastępuje się wyrazami "województwa wielkopolskiego".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpoczną działalność orzeczniczą od dnia 1 lipca 2005 r.© 2018, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu