Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o podmiocie
Majątek Sądu
Zamówienia publiczne
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W POLSCE
Wojewódzkie Sądy Administracyjne
Sędziowie i asesorzy w WSA Poznań
Oświadczenia majątkowe
Struktura organizacyjna WSA w Poznaniu
Teleadresy innych sądów i urzędów
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
KOMUNIKATY
OFERTY PRACY
BAZA ORZECZEŃ
ELEKTRONICZNA WOKANDA
ZAŁATWIANIE SPRAW
Przyjmowanie spraw
Kolejność załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw
Informacje o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych
Informacja o działalności WSA w 2017r
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
Informacje roczne o petycjach
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PRAKTYKI STUDENCKIE
SZUKAJ NA STRONIE
AKTY PRAWNE
Konstytucja - wyciąg
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Przepisy wprowadzające ustawę
Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
KOSZTY SĄDOWE
Przepisy prawne
Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa
Wydatki
Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy
POSTĘPOWANIE PRZED WSA
Wszczęcie postępowania przed WSA
Wniesienie skargi
Postępowanie uproszczone
Postępowanie mediacyjne
Wersja dla słabowidzącychStrona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
A- | A+
Komunikaty

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r., poz. 935).

Ustawa istotnie zmienia szereg przepisów regulujących postępowanie przed organami administracji publicznej i wprowadza nowe instytucje prawne, np. milczące załatwienie sprawy, mediację oraz postępowanie uproszczone.

Wspomnianą ustawą została zmieniona również ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w celu dostosowania jej regulacji do znowelizowanych przepisów k.p.a. Przede wszystkim ustawodawca wprowadził obok skargi nowy środek prawny tj. sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a., a zatem od tzw. decyzji kasatoryjnej (uchylającej zaskarżoną decyzję i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania). Zmianie uległy również przepisy dotyczące mediacji poprzez rozbudowanie i doprecyzowanie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz przyjęcie reguły, iż takie postępowanie prowadzi mediator wybrany przez strony. Znowelizowane zostały przepisy ustawy procesowej regulujące kwestie związane z wnoszeniem skargi do sądu administracyjnego. Jako przykład można wskazać: art. 52 § 3 p.p.s.a. który stanowi, że jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa, art. 53 § 4, który łagodzi skutki złożenia skargi bezpośrednio w wojewódzkim sądzie administracyjnym, czy też art. 53 § 2a, w myśl którego w przypadku innych aktów, jeśli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia – skargę można wnieść w każdym czasie.

Link do ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw


Wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym


Wzór karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie AdministracyjnymW dniu 27 maja 2011 r. rozpoczął swoją działalność pierwszy w Polsce Klub Sędziów w Stanie Spoczynku przy Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, przy ulicy Ratajczaka 10/12 pod patronatem obecnego Prezesa Sądu Sędziego NSA Jerzego Stankowskiego.

zobacz więcej »
Sprawozdanie - zobacz więcej »
Sprawozdanie - zobacz więcej »Kontakt telefoniczny z Rzecznikiem Prasowym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu:

Sędzia WSA Jakub Zieliński
(61) 85 66 704

lub e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl lub info@poznan.wsa.gov.pl© 2018, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu